Sản phẩm Giá Số lượng Tổng cộng
Gà hấp muối

1 x ## VNĐ

## VNĐ
### VNĐ
Gà hấp muối
Tổng số lượng

Tổng số lượng

Tổng cộng số lượng 1
Tổng cộng tiền ### VNĐ